Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter/kursoversikt

kurstyper - formål

 

kurs offentlig sektor/kommuner

 

 

kurstilbud offentlig sektor/kommuner

 

 

                                        

Mestring – kommunikasjon – samhandling

Jobo-modellen og Jobos kurs høster stor anerkjennelse – retter fokuset på helse og sykdomsforebygging, reduserer endringsfrykt og endringsmotstand og gjør det lettere å få til kommunikasjon og samarbeid om endringer, for eksempel kostnadsreduksjoner

Jobo-modellen og Jobos kurs- og utviklingskonsept for offentlig sektor har som hovedformål:

 

1. Øke mestringskapasiteten, redusere frykt og motstand mot endring, gjøre det lettere å få til kommunikasjon og samarbeid om tiltak og løsninger for å forbedre resultatene og bevare offentlige arbeidsplasser.


2. Bidra til å gjøre organisasjonen bærekraftig slik at den kan overleve i den sterkt økende konkurransen som vi nå sannsynligvis bare er i begynnelsen av.

 

3. Bistå arbeidsgivere i det offentlige med å oppfylle myndighetenes  intensjoner om økt fokus på  å fremme helse/forebygge sykdom, redusere fravær, tverrfaglig samhandling og bevaring og videreutving av vårt velferdssamfunn. 

”Helse i alt vi gjør”

Den nye folkehelseloven, samhandlingsreformen og stortingsmelding nr. 13 – Utdanning for velferd-

har alle intensjoner som peker i samme retning:


*Vi skal tenke ”helse i alt vi gjør”. Dette innebærer at  helsehensyn skal integreres i alle virksomheter

  og beslutningsprosesser for eksempel i rollen som arbeidsgiver, utviklingsaktør, tjenesteyter m.v.*

*Økt vekt på å forebygge og begrense sykdom.

*Økt vekt på samhandling på tvers av yrkesgrupper.

*Økt vekt på breddekunnskap, helhetsforståelse, kommunikasjons- og samarbeidskompetanse,

  organisasjonskunnskap, utviklingskompetanse.

 

Jobos kurskonsept har som formål å bidra til dette.

 

Økt konkurranse, endringskrav, kostnadspress, tidspress

*Konkurransen øker.
NHO Service kom tidligere i år ut med en rapport – ”Sammen for velferd”- Den konkluderer med at det er milliarder å spare på å sette renholdstjenester, drift og vedlikehold, hjemmetjenester og sykehjem ut på anbud. (Rapporten er lagt ut på internett og lett å finne ved å google på ”sammen for velferd”) Det er all grunn til å tro at konkurransepresset vil øke i tiden frem mot og etter stortingsvalget til høsten.

 

*Økende kostnadspress og tidspress.

  Dårligere kommuneøkonomi fører til øktekrav om endringer, kostnadskutt, redusert bemanning

  eller konkurranseutsetting.

 

*Økt stressnivå – fare for å komme inn i en ond stress-sirkel

Den økende konkurransen og kravene fører til økte belastninger på ledere, medarbeidere og kan resultere i økt stressnivå  i organisasjonen, økt fravær, noe som igjen øker belastningen på de som er på arbeid ytterligere. Man kan dermed lett komme inn i en ond og energitappende stress-sirkel.

 

Jobos kurskonsept har som formål å øke mestringskapasiteten i organisasjonen, bidra til at stress-nivået holdes på et lavest mulig nivå og at ledere og medarbeidere kan samarbeide om mål, tiltak, løsninger og forebygge konkurranseutsetting.

 

Skreddersydde kurs.
Vi skreddersyr våre kurs til den enkelte organisasjons situasjon og behov.
Vi kan tilby foredrag, dagskurs, 2-dagerskurs og seminarer m.v. holdt internt i den enkelte organisasjon. Vi tilbyr også utviklingsprosesser, for eksempel 4x2 dager, i løpet av året både for ledere og øvrige medarbeidere. Svært gode referanser.

 

Kursene er utformet slik at de også har stor nytteverdi for våre nye landsmenn med begrensede norskkunnskaper.

Kursene er svært egnet innenfor Drift og vedlikehold, renhold, hjemmetjenester, men kan også tilpasses andre sektorer. Egner seg for eksempel utmerket for tillitsvalgte.

 

Kontakt oss for nærmere informasjon og tilbud.

 

Jobo Personutvikling
Einar Kåre Johnsen
Tlf. 95 07 79 73

Mailadresse: jobo@personutvikling.no  eller joboper2@combitel.no

 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

     Hjelper mennesker og organisasjoner til å
mestre og lykkes