Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter/kursoversikt

kurstyper - formål

 

kurs offentlig sektor/kommuner

 

Mestring, kommunikasjon, samhandling -kommuner

 

Kurs offentlige renholdsorganisasjoner

kurstilbud offentlig

 

Velkommen til Jobo Personutvikling 

Jobo Personutvikling driver kurs, opplæring og utviklingsvirksomhet med temaer innen personlig utvikling, organisasjonsutvikling, ledelse, kommunikasjon, selvledelse, selvutvikling m.m.

 

Hovedfokus:

  • Bærekraftig, person-, organisasjonsutvikling. Omstilling. Selvutvikling.

  • Mestring av endringer, utfordringer, konkurranse, økte resultatkrav, usikkerhet og andre stressfaktorer   både på individnivå og organisasjonsnivå. 

  • Hvordan omforme utfordringer, endringskrav m.m. til motivasjon og drivkraft til læring, utvikling, kommunikasjon, samarbeid?

  • Bærekraftig, positiv endringsledelse hvor intensjonen er å bygge opp  lærende og bærekraftige organisasjoner, som mestrer utfordringene i konkurransesamfunnet og selv skaper sin fremtid og suksess? 

  • Hvordan benytte usikre og krevende ytre rammebetingelser til å bygge opp en positiv og fleksibel organisasjonsstruktur og -kultur?                                                 

  • Hvordan omdanne problemer og trusler til utfordringer og muligheter og selv skape fremtiden gjennom mestring, kommunikasjon og samhandling.

 

Mennesket i utvikling

Vi lever i en verden i sterk utvikling og forandring.Vårt moderne samfunn er fullt av forventninger og krav, økt konkurranse m.m. Det setter enkeltmennesket på prøve. Usikkerhet, engstelse, bekymringer, energitap og andre stress-symptomer kan bli konsekvensen hvis utfordringene blir større enn menneskets kompetanse og evne til å mestre dem.

 

Jobos kurs tar sikte på å tilføre enkeltmennesker og organisasjoner helhetsfokuserte kunnskaper og metoder slik at de bl.a. blir bedre rustet til å mestre endringer og utfordringer. Kursene tar videre

sikte på å styrke den enkeltes livskvalitet og gjøre dem bedre skikket til å kommunisere og samhandle om å utvikle organisasjonen og bevare arbeidsplassene.

 

Organisasjonen i utvikling

Det hevdes at forutsetningen for å være bærekraftig og overleve i dagens og morgendagens konkurransesamfunn, er å utvikle menneskene og organisasjonen raskere enn sine konkurrenter, og styrke deres mestringsevne raskere enn de stigende utfordringer, forventninger og krav fra omgivelsene.

Ikke minst viktig er det at organisasjonen selv tar initiativet til forandring, slik at man kommer i forkant av utviklingen og ikke havner på etterskudd.

Er man tidsnok ute kan endringer gjennomføres med et lavest mulig stressnivå og det kan bygges opp en positiv mestringskultur.

 

Er man sent ute og tvinges til å gjennomføre raske og store endringer kan man lett komme inn i en ond stress -spiral som tapper organisasjonen for bærekraft/mestringsevne. I ytterste konsekvens kan det føre til at organisasjonens eksistens trues.

 

Jobo Personutviklings utviklingskonsept tar sikte på å tilføre organisasjonen bl.a. endringskompetanse og mestringskompetanse, slik at ledere og medarbeidere bedre blir i stand til å kommunisere og samarbeide og foreta de endringer som er nødvendig for å styrke sin bærekraft og mestre de utfordringer og krav som stilles i endringssamfunnet.

 

Utviklingskonseptet går under betegnelsen Jobo-modellen - en modell for mestring både på individnivå
og organisasjonsnivå.

 

Jobo Personutvikling:
En viktig samarbeidspartner som hjelper enkeltmennesker og

organisasjoner til å mestre og lykkes

 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

     Hjelper mennesker og organisasjoner til å
mestre og lykkes